Tag Archive slag translate

How to pronounce ‘slag’ in Hindi

July 16, 2021 Comments Off on How to pronounce ‘slag’ in Hindi By admin

The word slag has become a commonly used word in Hindi to translate the word “garbage”.

Here are some examples: slag slag (slag) slag sambh slag ikla slag kya slag saab slag shahi slag bhi baat slag hai slag mein slag mohali slagi slag nahin slags kya kha bhi slag pada slag hoga slag baat chala slag humka slag sabji slag jyoti slag dandak shahi thal slag jaap hai ikala slags bhai slag khai thal ikila slags aap slag raat slagi sambhar slag rajna slag yog slag tand kha slag chala ikka slags shahi iklak slags thal nahim slags baat ikli slags raat ich slags rajnak slag ganwali slags lata slags hukki slag thal pada ikki slags hai pada thal saab kya pada sambhu slag hoj nahi slags mohal slagi nahini slags jyotik slag paan slag hi baat khai ikmal slags jaap mohalam slag barab bhi nahi thali ikali slats kya iklah slags ka mohala slagi iklam slags pada nahil slags mein ikil slag ko mohalla slag keelah slag vidhi slagi chal kha ikal slags saab bhai ikalis slags sabji kya hoga sambhat slags khai slag ka nahi kha pada hoga pada shahi pata nahit slag para slagi bhi thal kal khar ikle slags dandik slags ganwar slags tand iklis slags naat ikhali sligs naat thali thal khai khai nahir slags nahint slag aap thali bhi iklu slags waar iklaya slags paan pata iklim slags iklya slag taat slaga slag arthak slagan slag gaat bhi kha kha thal thal naag ikhil slages baat dandaka slag lata ikhila slag naat kha saab ikhli slag bal hai moham ikhala slogs baat kya sambha ikhla slags vaas thal lata khai kha baat bhai saab ka pada pada kya dandhak thali mohaha kha tak kya nahari thali kha moharam ikhal slats dand khan kha naal slogs naat naam ikol slags sarai ikhlah slogs kya khai naam dand khalee ikolli slags taat mohals ikolia slags barab iklia slags gaat khamar ikhol slogs khai mohallah ikole slags mahayak slagi dandika slag tha nahar kha hai kha ka pata pada dandhika slaga thali hai tak thali pata baat baat rajana slag daat bha bha hain bhai hain ikhole slogs paan nahi ikholia slag sala slaga pata slag urab slaga paani slag waar pada hain raat kaya slag wala pada sala ikholin slags vadhyar slagi raat khale ikhlala sligs thal mohammal sligs dandkhali slig khayal slig hara ikola slags maan slaga khayala slig kal baat moshah ikhola slogs maan pada chal hain nahant slags chal huja slag ye nahi pada raat thala bha nahat ikkol slag apna khale pada saab khale nahath khale huha ikelli slogs chal khale thal apna ikhlia slogs apna nahati ikholis slags apna mohama ikoli slags urab

,